Samacharpati
सोमवार, जेष्ठ १९, २०७७
  • होमपेज
  • दैलेखका ५७ वर्षिय जयबहादुर सुनार कक्षा २ मा पढदै

दैलेखका ५७ वर्षिय जयबहादुर सुनार कक्षा २ मा पढदै

दैलेखका ५७ वर्षिय जयबहादुर सुनार कक्षा २ मा पढदै

दैलेख, २५ फागुन । टाउकोमा ढाकाटोपी, काँधमा गलबन्दी रहर लाग्दा जुङ्गा उमेरले ५७ वर्षिय जयबहादुर सुनार कक्षा २ मा समकक्षीका साथमा ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ जाहरकोट भैरवटोलस्थित श्री खड्ग आधारभुत विद्यालयमा अध्ययनरत सुनार टेबुलमा किताब राखेर हिसाब सिक्दै ।

sIff @ sf ljBfyL{ ;’gf/ %& jif{df
b}n]v, @% kmfu’g . 6fpsf]df 9fsf6f]kL, sfFwdf unaGbL /x/ nfUbf h’ªuf pd]/n] %& jlif{o hoaxfb’/ ;’gf/ sIff @ df ;dsIfLsf;fydf . b}n]vsf] gf/fo0f gu/kflnsf–@ hfx/sf]6 e}/j6f]nl:yt >L v8u cfwf/e’t ljBfnodf cWoog/t ;’gf/ 6]a’ndf lstfa /fv]/ lx;fa l;Sb} . t:jL/ Mk’?iff]Qd yfkf, /f;;

तस्वीर – पुरुषोत्तम थापा

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका