Samacharpati
मंगलबार, माघ १४, २०७६
  • होमपेज
  • तातोपानीका समाजसेवी सिञ्जालीको दम्पतीबाट विद्यालयका प्रतिनिधिलाई दूई लाख रुपैयाँ दान

तातोपानीका समाजसेवी सिञ्जालीको दम्पतीबाट विद्यालयका प्रतिनिधिलाई दूई लाख रुपैयाँ दान

  • रासस
  • शनिबार, कार्तिक २३, २०७६
तातोपानीका समाजसेवी सिञ्जालीको  दम्पतीबाट विद्यालयका प्रतिनिधिलाई दूई लाख रुपैयाँ दान

गलेश्वर,२३ कात्तिक । म्याग्दी बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीका स्थानीय भारतीय सैनिकबाट अवकाश प्राप्त समाजसेवी जमदार चन्द्रबहादुर सिञ्जालीको पेन्सनबाट आएको दूई लाख रुपैयाँ सिञ्जालीको दम्पतीबाट दुई सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिलाई दान दिदै ।

un]Zj/,@# sflQs -/f;;_
DofUbL a]gL gu/kflnsf–$ tftf]fkgLsf :yfgLo ef/tLo ;}lgsaf6 cjsfz k|fKt ;dfh;]jL hdbf/ rGb|axfb’/ l;~hfnLsf] k]G;gaf6 cfPsf] b”O{ nfv ?k}ofF l;~hfnLsf] bDktLaf6 b’O{ ;fd’bflos ljBfnosf k|ltlglwnfO{ bfg lbb} . Tf:jL/ M w’|a;fu/ zdf{

 

 

तस्वीर : धु्रबसागर शर्मा

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका