युनिकोडबाट प्रिती र प्रितीबाट युनिकोड - SamacharpatiSamacharpati        
युनिकोडबाट प्रिती र प्रितीबाट युनिकोड