स्याङ्जा भालुपहाड छोरेखोलामा खिलुङ कालिका एग्रो फर्मले बायोग्यास पावर प्लान्ट सञ्चालन

s'v'/fsf] ;'nLaf6 jfof]Uof; KnfG6 :ofªhf k'tnLahf/ gu/kflnsf–$ efn'kxf8 gfu8fF8fdf lvn'ª–sflnsf Pu|f] kmd{n] ;~rfng u/]sf] tLg xhf/ %!) 3gdL6/ Ifdtfsf] cTofw'lgs afof]Uof; kfj/ KnfG6 . o; KnfG6af6 $)) lsnf]jf6 ljB't pTkfbg;Fu} b}lgs !% 6g h}ljs dn pTkfbg x'g] u/]sf] 5 . tl:a/ M s[i0f clwsf/L, /f;;

स्याङ्जा, २३ जेठ l स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका–४ भालुपहाड नागडाँडामा खिलुङ–कालिका एग्रो फर्मले सञ्चालन गरेको तीन हजार ५१० घनमीटर क्षमताको अत्याधुनिक बायोग्यास पावर प्लान्ट । यस प्लान्टबाट ४०० किलोवाट विद्युत् उत्पादनसँगै दैनिक १५ टन जैविक मल उत्पादन हुने गरेको छ ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top